Algemene Voorwaarden

Artikel 1 / Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt.

Applicatie: beeldmateriaal, teksten, geluid, film of fotografie, code en scripts, en alle andere aspecten op de betreffende applicatie welke door robinvanderploeg.nl geproduceerd of/en gebruikt worden.

Concept: een tussentijds voorbeeld van de applicatie. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleent.

Content: de gehele inhoud van de applicatie, waaronder doch niet uitsluitend teksten, afbeeldingen en video’s.

Contractant: de wederpartij met wie robinvanderploeg.nl een Overeenkomst heeft gesloten.

Dienst: alle werkzaamheden die voorwerp zijn van de Overeenkomst of een andere rechtshandeling in de relatie tussen robinvanderploeg.nl en Contractant (waaronder mede, doch niet uitsluitend, begrepen diensten met betrekking tot het ontwikkelen van de applicatie), alsmede alle daarbij voortgebrachte materialen en resultaten die bestemd zijn voor Contractant.

Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrecht, merkrecht, octrooirecht, modelrecht, handelsnaamrecht, databankrecht en naburige rechten, alsmede rechten op knowhow en eenlijnsprestaties.

Onderhoudscontract: het onderhoudscontract, ook wel servicecontract genoemd, aangeboden bij iedere nieuwe applicatie. Dit is een abonnementsdienst.

Overeenkomst: de overeenkomst tussen Contractant en robinvanderploeg.nl op grond waarvan robinvanderploeg.nl Diensten aan Contractant levert.

Vertegenwoordiger: degene die bevoegd is om in naam van Contractant een Overeenkomst aan te gaan.

Artikel 2 / Algemeen

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en Overeenkomsten, betreffende levering door robinvanderploeg.nl van Diensten aan of ten behoeve van Contractant, ongeacht of deze mondeling, schriftelijk, elektronisch of in enige andere vorm zijn gedaan of tot stand zijn gekomen.

2.2 In verband met de specifieke aard van het bepaalde in de Overeenkomst, kan in de Overeenkomst worden afgeweken van hetgeen bepaald in deze Algemene Voorwaarden. De bepalingen uit de Overeenkomst gaan voor de bepalingen uit de Algemene Voorwaarden.

2.3 Indien een der bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig is of wordt vernietigd, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven.

2.4 Indien deze Algemene Voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een rechtsverhouding tussen robinvanderploeg.nl en Contractant, wordt Contractant geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden op nadien gesloten en te sluiten Overeenkomsten.

2.5 Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door robinvanderploeg.nl en de Contractant zijn overeengekomen.

2.6 robinvanderploeg.nl wijst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele algemene (inkoop)voorwaarden van Contractant van de hand.

2.7 robinvanderploeg.nl is gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen. De wijziging zal via de applicatie van robinvanderploeg.nl of op een andere wijze aan Contractant bekend worden gemaakt. Indien Contractant de wijziging niet wenst te accepteren is Contractant gerechtigd de Overeenkomst, binnen 14 dagen na de bekendmaking, schriftelijk op te zeggen per de datum waarop de wijziging in zal gaan.

2.8 Alle acties zijn, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zolang de voorraad strekt, niet geldig in combinatie met andere acties en maximaal 1 per klant. De klant is hier het bedrijf, niet het contactpersoon.

Artikel 3 / Totstandkoming van de Overeenkomst

3.1 Alle aanbiedingen en offertes van robinvanderploeg.nl zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

3.2 Alle door Contractant geplaatste opdrachten, schriftelijk dan wel verbaal, zijn bindend en kunnen niet door Contractant worden herroepen. Een Overeenkomst komt tot stand doordat een opdracht van Contractant door robinvanderploeg.nl wordt aanvaard danwel, afhankelijk van hetgeen eerder is, doordat robinvanderploeg.nl uitvoering geeft aan de Overeenkomst. robinvanderploeg.nl is te allen tijde gerechtigd een opdracht te weigeren, bijvoorbeeld indien de inhoud van de applicatie inbreuk maakt op rechten van derden, onrechtmatig of onwelvoeglijk is.

3.3 Vertegenwoordiger en Contractant staan er voor in dat Vertegenwoordiger volledig bevoegd is om Contractant bij de totstandkoming van de Overeenkomst te vertegenwoordigen.

Artikel 4 / Uitvoering dienstverlening

4.1 Voor de duur en op basis van de Overeenkomst biedt robinvanderploeg.nl de Contractant dienstverlening met betrekking tot, mede doch niet uitsluitend, het ontwikkelen van een applicatie, zoals is overeengekomen in de offerte.

4.2 robinvanderploeg.nl zal zich inspannen om de applicatie binnen de overeengekomen termijn en conform de overeengekomen specificaties te leveren. Alle opgegeven termijnen dienen echter slechts als richtlijn en zijn dus nimmer fataal, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

4.3 robinvanderploeg.nl zal zich inspannen de Dienst conform de overeengekomen specificaties te leveren, met uitsluiting van eventuele uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties, toezeggingen of vrijwaringen van welke aard dan ook, met inbegrip van (doch niet beperkt tot) de uitsluiting van garanties ter zake van gerechtigheid tot (eigendoms) rechten, voldoende kwaliteit of geschiktheid voor een bepaald doel. Met name garandeert robinvanderploeg.nl niet:

  • dat de applicatie ononderbroken zal werken, vrij zal zijn van virussen en fouten en/of gebreken, en dat gebreken kunnen worden verholpen;
  • dat derden niet de voor de Dienst benodigde systemen onrechtmatig (zullen) gebruiken.
4.4 robinvanderploeg.nl is gerechtigd de applicatie (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of te beperken bijvoorbeeld voor het onderhouden of aanpassen van de applicatie, zonder dat hierdoor enig recht van Contractant op schadevergoeding jegens robinvanderploeg.nl ontstaat.

4.5 robinvanderploeg.nl is gerechtigd de applicatie te verbeteren en steeds aan te passen aan de actuele stand van de techniek en de ontwikkelingen in de markt, zonder dat Contractant enig recht op schadevergoeding of ontbinding toekomt.

4.6 robinvanderploeg.nl is gerechtigd voor de uitvoering van de Dienst gebruik te maken van diensten van derden. robinvanderploeg.nl is bovendien gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst in het kader van een overdracht van haar onderneming, over te dragen aan een derde.

4.7 Indien naar het oordeel van robinvanderploeg.nl uitvoering van de Overeenkomst extra werkzaamheden met zich meebrengt, dan wel indien Contractant, of eventuele derden in opdracht van Contractant, extra werkzaamheden vraagt of veroorzaakt (bijvoorbeeld doordat Contractant onvolledige/onjuiste informatie verstrekt), is robinvanderploeg.nl gerechtigd alle extra bestede tijd en kosten, in voorkomende gevallen ook die van derden, aan Contractant in rekening te brengen.

Artikel 5 / Applicatie en Onderhoudscontract

5.1 De applicatie moet voldoen aan de overeengekomen (technische) eisen. robinvanderploeg.nl heeft het recht deze eisen tijdens de duur van de Overeenkomst te wijzigen. robinvanderploeg.nl zal Contractant van een dergelijke wijziging op de hoogte stellen.

5.2 robinvanderploeg.nl is gerechtigd, doch niet verplicht, de Contractant te verzoeken de uitvoering van de Overeenkomst te controleren, bijvoorbeeld door een voorbeeld van de applicatie, in de vorm van een Concept, te sturen. Indien robinvanderploeg.nl, ter voorbeeld, aan Contractant een Concept stuurt, kan Contractant tweemaal wijzigingen met betrekking op het design en de content doorgeven, welke robinvanderploeg.nl zonder extra kosten door zal voeren. Dit is alleen mogelijk voor zover deze wijzigingen betrekking hebben op feitelijke onjuistheden in de content van de applicatie en/of indien gegevens in het Concept niet overeenkomen met de wensen die staan vermeld in de Overeenkomst. Indien Contractant na deze twee aanpassingsrondes een applicatie wil wijzigingen is robinvanderploeg.nl gerechtigd hiervoor haar standaard tarieven in rekening te brengen á €95,- per uur. robinvanderploeg.nl kan er niet voor instaan dat alle wijzigingen daadwerkelijk kunnen worden doorgevoerd.

5.4 De uitvoering van de Overeenkomst is automatisch door Contractant goedgekeurd, indien hij noch binnen 14 dagen na de aanvang van de uitvoering daarvan, noch binnen 14 dagen na de ontvangst van een controle verzoek van robinvanderploeg.nl (afhankelijk van hetgeen eerder is) schriftelijk anderszins te kennen geeft.

5.5 Contractant kan geen rechten ontlenen aan de positie van de applicatie op online zoekmachines zoals Google.

5.6 robinvanderploeg.nl garandeert niet dat een applicatie te allen tijde voldoet aan de overeengekomen specificaties of posities of zoek logica van online zoekmachines. Contractant is ermee bekend en akkoord dat (elektronische) media tussentijds kunnen wijzigen en dat als gevolg daarvan veranderingen kunnen optreden in de positie die de applicatie in online zoekmachines heeft of had.

5.7 Contractant is ermee akkoord dat applicaties van derden, waaronder concurrenten, in de buurt van de applicatie van Contractant verschijnen in internet zoekmachines. Contractant is er bovendien mee akkoord dat applicaties van derden, waaronder concurrenten, verschijnen bij het gebruik van zoekwoord(en) waarvan een met de handelsnaam of merk van Contractant overeenstemmend teken onderdeel uit maakt.

5.8 robinvanderploeg.nl is gerechtigd de applicatie te gebruiken voor plaatsing in andere media van robinvanderploeg.nl, van rechtspersonen waarmee robinvanderploeg.nl is gelieerd of van partners van robinvanderploeg.nl, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Contractant kan aan deze plaatsing in andere media geen rechten ontlenen.

Artikel 6 / Medewerking door Contractant

6.1 Contractant zal, voor zover zulks redelijkerwijs noodzakelijk is, zijn medewerking verlenen aan het uitvoeren van de Overeenkomst. Contractant zal onder meer tijdig alle voor de levering van de Diensten benodigde gegevens op de overeengekomen wijze verstrekken. Hieronder wordt mede, doch niet uitsluitend, verstaan, alle gegevens en informatie met betrekking tot (de inhoud van) de applicatie.

6.2 Contractant staat ervoor in dat de in 6.1 bedoelde gegevens juist en volledig zijn en garandeert dat zijn gebruik van de Diensten overeenstemt met de overeengekomen doeleinden, niet in strijd is met de in Nederland geldende wetgeving en regelgeving, geen inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms) rechten van derden danwel anderszins niet onrechtmatig is. Contractant zal zich onthouden van ieder handelen, in de ruimste zin des woords, dat de reputatie van robinvanderploeg.nl, waaronder eveneens begrepen haar Diensten, zou kunnen aantasten. Contractant vrijwaart robinvanderploeg.nl volledig tegen eventuele aanspraken en vorderingen tot schadevergoeding van derden ter zake, en vrijwaart robinvanderploeg.nl eveneens voor alle door haar in verband met deze aanspraken en vorderingen gemaakte kosten.

6.3 Contractant is niet gerechtigd haar rechten of verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan derden of aan derden in gebruik te geven, tenzij robinvanderploeg.nl hiervoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft verleend.

6.4 Contractant zal zich houden aan alle door robinvanderploeg.nl verstrekte of op de applicatie van robinvanderploeg.nl bekendgemaakte richtlijnen inzake het gebruik van de Dienst.

6.5 Contractant is niet toegestaan en zal derden niet toestaan om op frauduleuze wijze de Dienst te gebruiken

6.6 Indien Contractant in het kader van de dienstverlening een gebruiksnaam en wachtwoord van robinvanderploeg.nl ontvangt, dient Contractant deze zorgvuldig te gebruiken en te bewaren. In het geval misbruik of diefstal van gebruikersnaam en wachtwoord wordt vermoed, dient Contractant robinvanderploeg.nl direct op de hoogte te stellen, zodat robinvanderploeg.nl de toegang tot de Dienst van Contractant kan opheffen of andere passende maatregelen kan nemen. Contractant is aansprakelijk voor al het gebruik van de Dienst via gebruikersnaam en wachtwoord. robinvanderploeg.nl kan uitdrukkelijk niet aansprakelijk worden gesteld voor verliezen die het gevolg zijn van misbruik of diefstal van gebruikersnaam en wachtwoord.

Artikel 7 / Aanvullende bepalingen voor Overeenkomsten ten behoeve van derden

7.1 Indien Contractant ten behoeve van een derde partij met robinvanderploeg.nl een Overeenkomst aangaat, zijn de in dit artikel opgenomen aanvullende bepalingen eveneens van toepassing.

7.2 Contractant garandeert dat de derde partij akkoord is met het online plaatsen van de applicatie zoals tussen Contractant en robinvanderploeg.nl overeengekomen.

7.3 robinvanderploeg.nl is te allen tijde gerechtigd aanvullende voorwaarden met betrekking tot de aanvaarding van de Overeenkomst en de eventuele applicatie te stellen.

7.4 robinvanderploeg.nl is te allen tijde gerechtigd contact op te nemen met de derde partij. Indien om wat voor reden dan ook aan robinvanderploeg.nl blijkt dat de derde partij bezwaar maakt tegen de applicatie c.q. het online plaatsen daarvan, is robinvanderploeg.nl gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten.

7.5 Niettegenstaande het vorige lid is Contractant jegens robinvanderploeg.nl volledig aansprakelijk voor de in verband met het online plaatsen van de applicatie aan robinvanderploeg.nl verschuldigde vergoeding.

7.6 Contractant vrijwaart robinvanderploeg.nl volledig tegen eventuele aanspraken en vorderingen tot schadevergoeding van de derde partij ten behoeve van wie hij de Overeenkomst aangaat en vrijwaart robinvanderploeg.nl eveneens voor alle door haar in verband met deze aanspraken en vorderingen gemaakte kosten.

Artikel 8 / Vergoeding en betaling

8.1 Contractant is aan robinvanderploeg.nl de vergoedingen verschuldigd welke zijn overeengekomen in de Overeenkomst. Alle aan robinvanderploeg.nl verschuldigde vergoedingen zijn, voor zover niet uitdrukkelijk anders vermeld, gesteld in euro, exclusief BTW en overige heffingen.

8.2 De vergoedingen kunnen bestaan uit eenmalig verschuldigde bedragen, jaarlijks of anderszins periodiek verschuldigde bedragen en bedragen die afhankelijk zijn van het gebruik van de Dienst of de applicatie.

8.3 robinvanderploeg.nl is gerechtigd de vergoedingen gedurende de looptijd van de Overeenkomst te verhogen. Indien de verhoging van de totale waarde van de Overeenkomst 10% of meer bedraagt, terwijl de inhoud van de Overeenkomst verder niet verandert, en Contractant niet akkoord wenst te gaan met deze verhoging, heeft hij het recht binnen 14 dagen na de aankondiging van de verhoging de Overeenkomst gedeeltelijk schriftelijk op te zeggen tegen de datum waarop de verhoging ingaat. Dit recht tot opzegging geldt niet indien de verhoging minder dan 10% bedraagt.

8.4 robinvanderploeg.nl is te allen tijde gerechtigd om een vooruitbetaling van de vergoedingen te verzoeken.

8.5 robinvanderploeg.nl brengt de door Contractant verschuldigde bedragen telkens door middel van een factuur in rekening. Voor de vaststelling van de hoogte van de factuur zijn de gegevens uit de administratie van robinvanderploeg.nl leidend.

8.6 Betaling dient te geschieden op de door robinvanderploeg.nl aangegeven wijze. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk een andere betalingstermijn is overeengekomen, dient betaling van het gehele factuurbedrag te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.

8.7 Enig beroep door Contractant op opschorting, verrekening of aftrek is niet toegestaan.

8.8 Indien Contractant de factuur niet binnen de betalingstermijn heeft voldaan, is Contractant zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de datum van verzuim, is Contractant over het openstaande bedrag een rentevergoeding verschuldigd ter hoogte van 1% per maand, tenzij de wettelijke handelsrente op maandbasis hoger is dan 1% per maand in welk geval de wettelijke handelsrente verschuldigd is, tot aan de datum der algehele voldoening. Bij de berekening van de rentevergoeding wordt een gedeelte van een maand als gehele maand gerekend.

8.9 Vanaf de datum van verzuim is Contractant naast betaling van de hoofdsom en daarover verschuldigde rente gehouden tot de vergoeding van alle buitengerechtelijke, en eventueel gerechtelijke, kosten, uitdrukkelijk naast de eventueel in rechte vastgestelde kosten. De hoogte van de buitengerechtelijke kosten bedraagt minimaal 15% van de hoofdsom, met een minimumbedrag van € 50,- (vijftig euro).

8.10 robinvanderploeg.nl is gerechtigd de kredietwaardigheid van Contractant te onderzoeken. Indien wenselijk dient Contractant, op eerste verzoek van robinvanderploeg.nl, voldoende zekerheid te stellen voor de nakoming van bestaande en toekomstige verplichtingen jegens robinvanderploeg.nl. robinvanderploeg.nl is in zodanig geval gerechtigd de Dienst, of een gedeelte daarvan, pas te leveren nadat gewenste zekerheid is verkregen.

Artikel 9 / Intellectuele Eigendomsrechten

9.1 De Intellectuele Eigendomsrechten op alle Diensten die robinvanderploeg.nl in het kader van de Overeenkomst ter beschikking stelt, blijven berusten bij robinvanderploeg.nl of bij de derde van wie robinvanderploeg.nl het recht heeft verkregen om (een onderdeel van) deze Diensten aan Contractant ter beschikking te stellen. Gedurende de Overeenkomst verleent robinvanderploeg.nl aan Contractant een niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht de Dienst binnen zijn eigen onderneming en voor de overeengekomen doelstellingen te gebruiken.

9.2 De Intellectuele Eigendomsrechten op al het materiaal dat Contractant in het kader van de Overeenkomst aan robinvanderploeg.nl ter beschikking stelt, blijft berusten bij Contractant of bij de derde van wie Contractant het recht heeft verkregen het materiaal aan robinvanderploeg.nl ter beschikking te stellen. Contractant verleent robinvanderploeg.nl het recht deze materialen ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst te gebruiken.

9.3 Contractant staat ervoor in dat de door hem ter beschikking gestelde materialen geen inbreuk maken op rechten van derden en dat hij gerechtigd is deze materialen aan robinvanderploeg.nl ter beschikking te stellen. Contractant vrijwaart robinvanderploeg.nl volledig tegen eventuele aanspraken en vorderingen tot schadevergoeding van derden ter zake, en vrijwaart robinvanderploeg.nl eveneens voor alle door haar in verband met deze aanspraken en vorderingen gemaakte kosten.

9.4 Contractant mag aanduidingen van rechthebbenden met betrekking tot Intellectuele Eigendomsrechten niet verwijderen. Hetzelfde geldt voor mededelingen dat bepaalde informatie van vertrouwelijke aard is.

Artikel 10 / Privacy en Geheimhouding

10.1 Om de Dienst te kunnen aanbieden dient robinvanderploeg.nl persoonsgegevens te verzamelen. De persoonsgegevens worden opgenomen in een bestand. robinvanderploeg.nl draagt er zorg voor dat de verzameling van persoonsgegevens enkel intern beschikbaar is. Deze informatie zal niet met derden worden gedeeld.

10.2 Partijen verplichten zich tot geheimhouding van alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, tenzij een wettelijke plicht openbaarmaking van die gegevens gebiedt. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt.

10.3 Partijen leggen de in 10.2 genoemde verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen, ter uitvoering van de Overeenkomst, ingeschakelde derden.

Artikel 11 / Aansprakelijkheid

11.1 robinvanderploeg.nl is niet aansprakelijk voor schade geleden door Contractant, tenzij deze schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van robinvanderploeg.nl in welk geval robinvanderploeg.nl uitsluitend aansprakelijk is voor de directe schade.

11.2 De totale aansprakelijkheid van robinvanderploeg.nl bedraagt nooit meer dan het totaal van de voor de betreffende Dienst bedongen vergoeding. Indien er sprake is van een Overeenkomst met een looptijd van meer dan één jaar, dan wordt de bedongen vergoeding vastgesteld op het totaal van vergoedingen bedongen voor het, op het moment dat de tekortkoming zich voordoet, lopende jaar. In geen geval zal de totale vergoeding meer bedragen dan Euro 100,- per gebeurtenis, waarbij een reeks van gebeurtenissen als één gebeurtenis wordt beschouwd.

11.3 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

  • de kosten die de Contractant redelijkerwijs heeft moeten maken om de tekortkoming van robinvanderploeg.nl te herstellen of op te heffen, zodat de prestatie van robinvanderploeg.nl wel aan de overeenkomst beantwoordt;
  • redelijke kosten voor het langer operationeel houden van het oude systeem van de Contractant, verminderd met de besparingen;
  • redelijke kosten ter voorkoming of beperking van zulke schade en redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang daarvan.
11.4 Iedere aansprakelijkheid van robinvanderploeg.nl voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, winstderving en omzetderving, is uitgesloten.

11.5 robinvanderploeg.nl is niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van Contractant die is veroorzaakt door derden, die al of niet gebruik maken van de Dienst.

Artikel 12 / Opschorting

12.1 robinvanderploeg.nl is gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst, geheel of gedeeltelijk, op te schorten indien Contractant te kort schiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst, danwel indien robinvanderploeg.nl het vermoeden heeft dat Contractant in strijd handelt met 6, 9.3 of 9.4, of gegronde vrees heeft dat Contractant niet kan voldoen aan zijn betalingsverplichting, onverminderd enig ander aan robinvanderploeg.nl toekomend recht. Opschorting ontslaat Contractant nimmer van enige betalingsverplichting terzake van reeds door robinvanderploeg.nl geleverde Diensten. Onder het te kort schieten in nakoming van de Overeenkomst door de Contractant valt ook het niet binnen redelijke termijn reageren op contactverzoeken, zoals e-mailberichten, dat ervoor zorgt dat robinvanderploeg.nl de Dienst niet (binnen redelijke termijn) kan uitvoeren.

12.2 Zodra Contractant alsnog de Overeenkomst nakomt en/of voldoende zekerheid stelt ter voldoening van zijn verplichtingen, zal robinvanderploeg.nl de opschorting opheffen.

Artikel 13 / Duur van de Overeenkomst

13.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, hebben alle Overeenkomsten voor het onderhoudscontract of servicecontract een initiële looptijd van 1 jaar. Daarna wordt de Overeenkomst steeds stilzwijgend verlengd voor een termijn van 1 maand, tenzij de Overeenkomst door één der partijen schriftelijk wordt opgezegd.

13.2 Onverminderd alle overige rechten, zijn Partijen gerechtigd de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden indien de andere partij:

  • surseance van betaling heeft aangevraagd of dit aan deze is verleend;
  • in staat van faillissement is verklaard of een faillissementsaanvraag is ingediend.
13.3 Onverminderd haar overige rechten, is robinvanderploeg.nl gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien Contractant niet voldoet aan haar verplichtingen uit 6, 9.3 of 9.4.

13.4 Opzegging of ontbinding van de Overeenkomst ontslaat Contractant nimmer van enige betalingsverplichting terzake van reeds door robinvanderploeg.nl geleverde Diensten. Bedragen die robinvanderploeg.nl voor de beëindiging heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de Overeenkomst heeft verricht of geleverd, worden op het moment van de beëindiging direct opeisbaar.

13.5 Direct na beëindiging van de Overeenkomst retourneert Contractant al hetgeen robinvanderploeg.nl in het kader van de Overeenkomst aan Contractant ter beschikking heeft gesteld.

13.6 De bepalingen die naar hun aard bestemd zijn om beëindiging van de Overeenkomst te overleven, blijven ook na zulke beëindiging onverminderd van kracht.

Artikel 14 / Slotbepalingen

14.1 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

14.2 Alle geschillen welke mochten voortvloeien uit de Overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam of Haarlem.

robinvanderploeg.nl is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amersfoort onder nr. 57827966.